Her får du en kort innføring i sentrale ord du som husbygger bør kunne. Kjenner du til dem?

Går du med planer om å bygge hus vil du møte på en del ord og betegnelser du kanskje ikke helt vet betydningen av. Her har vi listet (alfabetisk) noen av dem, med korte forklaringer, som er sentrale i en byggeprosess.

For ordens skyld vil vi opplyse om at forklaringene er av forkortet art. Ønsker du ytterligere informasjon, er det bare å ta kontakt med din nærmeste VestlandsHus-forhandler. Vi er alltid klare for å hjelpe deg.

Ordliste for husbyggere

Ansvarlig utførende
Foretak som skal utføre arbeidene i et tiltak. Må erklære ansvarsrett for det området som skal utføres.

Balansert ventilasjon
Et ventilasjonssystem som leverer frisk, renset luft og som fjerner brukt, forurenset luft. Systemet bidrar også til at det ikke oppstår fuktskader i form av mugg og sopp, eller andre ugunstige forhold som kondens på vinduene.

Boligdrøm
Drømmen om en bolig fra VestlandsHus 🙂

BRA (Bruksareal)
Det arealet som er innvendig i boligen, innenfor ytterveggene.

BTA (Bruttoareal)
Hele arealet til boligen, inkludert yttervegger.

BYA (Bebygd areal)
Det arealet bygningen opptar av tomten. Altså hele omrisset av boligen sett ovenfra, inkludert balkonger, takoverbygg og biloppstillingsplass

Bustadoppføringslova
Forbrukervernlov som regulerer forholdet mellom entreprenør og forbruker, ved avtale om oppføring av ny bygning til boligformål.

Byggesøknad
En søknad til kommunen om byggetillatelse til oppføring av bygg og anlegg. Skal inneholde vedlegg av situasjonskart, nabovarsel, tegninger, søknad om ansvarsrett m.m.

Drømmebolig
En bolig fra VestlandsHus 🙂

Ferdigattest
Dokument fra bygningsmyndighetene om at et byggearbeid er ferdig, og utført i samsvar med gjeldende regelverk.

Ferdighus
En felles benevnelse for hus som i mer eller mindre grad er ferdig utviklet av fagpersonell, før kundekontakt opprettes.

Ferdigstillelsesdato
Datoen for ferdigstillelse av boligen skal settes i kontrakten. Denne er avgjørende for at du skal kunne fremme krav, hvis det blir forsinkelser.

Husbankfinansiering
Grunnlån har gunstige betingelser og passer for de som ønsker en bolig som er brukbar i alle livsfaser. For å kunne motta husbankfinansiering, må man blant annet innfri Husbankens livsløpsstandard (se forklaring under), i tillegg til at det også settes krav til boligens størrelse.

Livsløpsstandard
Det er Husbankens egne krav til boligens planløsning. Det er tatt utgangspunkt i tilgjengelig boenhet (se forklaring under) som vist i TEK, men det settes også egne krav ut over dette. Eksempel på det er betjeningsarealer på rom og bodplass.

Nabovarsel
Plan- og bygningsloven sier at alle naboer og berørte til en byggesak har krav på å bli varslet skriftlig om hva som skal bygges.

Nøkkelferdig hus
En bolig som leveres ferdig malt og klar til innflytting, og der alt av inventar er ferdig. NB! Dette kan variere hos husleverandører, og kjøper kan gjøre noe egenarbeid, hvis avtalt.

Passivhus
Hus med ekstremt lavt oppvarmingsbehov. Det oppnås gjennom passive energitiltak som ekstra god varmeisolering i yttervegger, tak gulv og vinduer. I tillegg særdeles god vindtetting og ekstra høy varmegjenvinning på ventilasjonsluften.

Plan- og bygningsloven
Gjelder for byggeprosjekter og har bestemmelser som omfatter planlegging, kontroll og godkjenning av byggevirksomhet. Den har en plandel og en bygningsdel.

Plantegning
En teknisk tegning for hver etasje i et hus, med angivelse av rombetegnelser.

Plusshus
Hus som kan spare miljøet for klimautslipp, som produserer mer energi enn det som brukes for å produsere materialene, bygge og drifte huset gjennom hele levetiden.

P-ROM
P-rom er de rommene man kan kalle oppholdsrom i en bolig. Det vil si kjøkken, stue, vaskerom, bad, kjellerstue, soverom og lignende. Trapp mellom primærrommene regnes også inn i disse arealene. Bod, tekniske rom, uinnredet kjellerrom og lignende, regnes ikke som P-rom.

Reguleringsplan
En reguleringsplan består av et kart som blant annet viser til hvilke formål grunnen innenfor et begrenset område skal brukes til, og hvordan eventuell bebyggelse skal utformes.

Samsvarserklæring
Dokumentasjon som viser at et elektrisk anlegg eller en installasjon er utført i samsvar med kravene i gjeldende forskrifter.

Skjøte
Dokument som viser overdragelse av eiendomsrett til fast eiendom.

Smarthus
Smarthusteknologi er en samlebetegnelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), der de ulike komponentene kommuniserer med hverandre via et lokalt nettverk. Teknologien kan brukes til å overvåke, varsle og utføre handlinger etter valgte kriterier. Teknologien kan blant annet styre lys, varme, dører og andre deler av huset gjennom digitale enheter, som for eksempel via en mobilapp, og gjøre boligene mindre energikrevende, sikre mot brann og fuktskader og gi beboerne større trygghet og selvstendighet.

TEK17
Byggteknisk forskrift med veiledning om tekniske minimumskrav til byggverk.

Tiltak
En fellesbetegnelse på arbeid og handlinger som omfattes av plan- og bygningsloven, herunder bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid.

Tilgjengelig boenhet
I en bolig hvor kravet til tilgjengelig boenhet slår inn, er boligen tilpasset slik at en person med nedsatt bevegelighet, f.eks. rullestolbruker, skal kunne bruke boligen fullt ut.

Inngangplanet inneholder kjøkken, stue, bad og soverom, og disse er tilpasset med blant annet snu-sirkler/firkanter, terskelfrie dører og ekstra bredde på gang og ved dører.

Tiltakshaver
Den som får arbeidet utført (tidligere kalt byggherre).

Da er det bare å ønske lykke til med husbyggingen! Husk at VestlandsHus hjelper deg i hele byggeprosessen, fra planlegging til ferdig drømmebolig.